WAT VOLGT? (1)

 

Na de verdwijning van miljoenen mensen wereldwijd, breekt op een gegeven moment (hoelang ertussen zit is onbekend) een periode aan van zeven jaar. Deze periode begint met het aan de macht komen van een groot wereldleider.

Deze periode van zeven jaar wordt in de bijbel - voor de gelovigen - aangeduid als de ‘verdrukking’ en wordt onderverdeeld in twee keer drieënhalf jaar. De laatste drieënhalf jaar verslechtert de situatie op aarde sterk. Deze laatste periode wordt in de bijbel dan ook aangeduid als ‘de gróte verdrukking’.

Voor mensen die ná de massale vermissingen tot geloof in God en Jezus Christus zijn gekomen (de nieuw gelovigen/pasbekeerden) wordt het in deze periode moeilijk om aan het gewone leven deel te nemen.

Mensen die (nog) niet tot geloof in God zijn gekomen wil God tijdens deze periode wakker schudden. Het klinkt u misschien vreemd in de oren, maar…


...dit is Gods laatste poging om de aandacht te trekken van al die mensen die Hem tot nog toe genegeerd hebben. 


God wil iedereen nog één kans geven om zich tot Hem en tot Christus te keren voor verlossing, en zich af te keren van de waanzinnige aardse jacht op genot en macht. 

 

EEN WERELDLEIDER - SCHIJNVREDE


De bijbel waarschuwt ons ernstig voor een groot leider, die zal opstaan, die vrede en veiligheid zal beloven voor de hele wereld. Hij zal grote tekenen en wonderen doen, zodat velen hem zullen beschouwen als door God gezonden. Veel mensen zullen hem achterna lopen. Maar hij blijkt een bedrieger te zijn.


God heeft een plan met deze wereld. Het heeft heel lang geduurd voordat deze periode van toorn aanbrak (zoals steeds ter afsluiting van een tijdperk), want Hij wilde dat zoveel mogelijk mensen tot geloof in Hem zouden komen in de voorafgaande periode van ‘niet zien en toch geloven’. Maar wanneer de massale vermissingen een feit zijn, dan zal deze nieuwe periode zijn ingeluid. In het bijbelboek Openbaring staat beschreven welke oordelen God over de wereld zal laten komen, te beginnen bij de ‘zeven zegels’. Wanneer de Here Jezus (= het Lam) het EERSTE ZEGEL opent zal een groot leider (de antichrist) aan de macht komen. Dit is te lezen in:

Openb 6: 1, 2 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 


God staat het deze persoon toe zeven jaar lang te heersen, zonder de tegenhouder (= de Heilige Geest) die hem weerstand kan bieden. (De Heilige Geest woont in de mensen die een relatie met Jezus hebben en die zijn op dat moment niet meer op de aarde, deze zijn opgenomen in de hemel.) Lees over de tegenhouder en de wereldleider in:

2 Tess 2: 1 t/m 7 (GNB) Broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem, vragen we u: verlies niet zo snel uw bezinning en raak niet meteen in opwinding als men op grond van een profetie, een bepaalde uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, beweert dat de dag van de Heer is gekomen. Laat u door niemand iets wijs maken. Want eerst moet de grote afvalligheid plaatsvinden en moet de mens verschijnen die de wetteloosheid in persoon is en die tot de ondergang is gedoemd. Hij verzet zich tegen alles wat god heet of vereerd wordt. Hij stelt zich er zelfs boven door plaats te nemen in de tempel van God en zich tot God uit te roepen. Herinnert u zich niet dat ik u dit vertelde toen ik nog bij u was? U weet dus al wat hem tegenhoudt. Hij zal zich pas vertonen als het zijn tijd is. De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk; het wachten is alleen op de verdwijning van de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt.


Als de gemeente van Christus net van de aarde is weggenomen is er nog wel geloof, maar niet meer het ware geloof (in Christus). Er zal één godsdienstig stelsel komen waaruit de antichrist voortkomt.


Bijbeltekst over de wereldleider:

Joh 5:43 (Jezus zegt:) Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 


Nog een bijbeltekst over deze bedrieger:

2 Tess 2: 8 t/m 11 (GNB) Op dat moment zal de Wetteloze zelf tevoorschijn komen, maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit zijn mond en hem vernietigen door zijn verschijning. In de komst van de Wetteloze is de kracht van Satan zichtbaar: zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, bedrieglijke tekens en wonderen, en van allerlei misdadig bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen.


Deze grote leider is de antichrist. Hij gaat dé oplossing brengen voor vrede in het Midden Oosten. Er zal een periode van schijnvrede zijn. Hij doet grote wonderen en tekenen en hij profileert zich als een heel vroom mens, als dé christus. Velen worden daardoor misleid en willen deze persoon verheerlijken. Men zal idolaat van hem zijn. De joden denken dat hij de langverwachte Messias is, omdat hij ook de tempel in Jeruzalem gaat herbouwen.

 

OORLOG - HET TWEEDE ZEGEL

Nadat de antichrist aan de macht is gekomen, volgt, op bevel van het Lam (Jezus Christus), de opening van het tweede zegel. Op Gods tijd wordt openbaar voor wie de antichrist werkelijk werkt, nl. voor de duivel. De schijnvrede wordt weggenomen, er komen oorlogen die voor scheiding zorgen: burgeroorlogen, verdeeldheid in gezinnen enz. Dit staat geschreven in:

Openb 6: 3, 4 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

 

 

HONGERSNOOD - HET DERDE ZEGEL

Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Er komen zwarthandelaren die ervoor zorgen dat het dagelijkse voedsel verkocht wordt tegen woekerprijzen. De rijken worden vooralsnog gespaard, want de luxe artikelen (olie en wijn) moeten op dit tijdstip nog ongemoeid blijven. Lees dit in:

Openb 6: 5, 6 (GNB) Toen het Lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde wezen roepen: ‘Kom!’ Ik zag een zwart paard verschijnen; zijn berijder had een weegschaal in zijn hand. Ik hoorde een stem uit het midden van de vier wezens zeggen: ‘Een schep tarwe voor een zilverstuk en drie scheppen gerst voor een zilverstuk, maar laat olijfolie en wijn ongemoeid.'

De weegschaal staat symbool voor de economische wantoestand. Men moet afgepast omgaan met het weinige voedsel wat er nog is. (Let op de tegenstelling met de Here Jezus, Hij zegt: “eet en wordt verzadigd”, dit staat lijnrecht tegenover: “weeg en je komt tekort”.)

 

EEN VIERDE DEEL STERFT - HET VIERDE ZEGEL

Openb 6: 7, 8 (GNB) Toen het Lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde wezen roepen: ‘Kom!’ Ik zag een paard verschijnen, dat groen was. Zijn berijder heette de Dood en het dodenrijk kwam achter hem aan. Hij kreeg de macht om een vierde deel van de aarde om te brengen door het zwaard en door hongersnood, pest en wilde dieren.

 

Zodra hem de macht gegeven wordt om te doden, gaat de antichrist deze direct gebruiken: een vierde deel van de mensen van de aarde sterft. Dat is een grote hoeveelheid. God laat dit toe... terwijl  Hij alle (ook deze) mensen zo graag bij Zich genomen had, maar ze hadden Hem massaal afgewezen. Gelukkig zijn er ook mensen die in deze periode de Here Jezus alsnog aannemen als hun verlosser. De kans om te sterven bestaat voor hen nog steeds, maar wanneer zij sterven zullen ze bij Jezus zijn.

 

HET VIJFDE ZEGEL

Het vijfde zegel heeft geen betrekking op de mensen op aarde, dus behandelen we dat hier niet.

 

GROTE AARDBEVING - HET ZESDE ZEGEL

Over het zesde zegel lees je in de bijbel hetvolgende:

Openb. 6: 12 t/m 17 (GNB) Ik zag het Lam het zesde zegel verbreken. Er volgde een zware aardbeving; de zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd helemaal rood, als bloed. De sterren van de hemel vielen op aarde neer als vijgen die door een stormwind van de boom worden geschud. Het uitspansel verdween als een stuk papier dat wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Koningen der aarde, edelen, legeraanvoerders, rijken en machtigen, en alle andere mensen, slaven en vrije burgers, verborgen zich in de spelonken en tussen de rotsen in de bergen. En ze riepen tot de bergen en de rotsen: ‘Val op ons neer en verberg ons voor de blik van hem die op de troon is gezeten en voor de toorn van het Lam! Want de grote dag van hun wraak is aangebroken, en wie kan dan staande blijven?’

 

Letterlijk vertaalt staat er niet ‘aardbeving’ maar ‘aardschudding’. Een aardbeving is meestal plaatselijk, maar het hier gebruikte woord betekent dat er een aardbeving komt die alle continenten zal treffen. Een schudding die de aarde en de lucht daaromheen (aangeduid als ‘hemel’) doet beven. Er zal een verschrikkelijke meteorietenregen neerkomen, omdat de hemel (bedoeld wordt: de luchtlagen om de aarde heen) als een boekrol worden opgerold.

Van iedereen die met God niets te maken wilde hebben tot dan toe, wordt de hoogmoed neergeslagen. Deze mensen beseffen dat de aardschudding van God komt en daarom vragen zij de bergen om op hen te vallen, om hen te verbergen voor God. Iedereen komt, op dit moment, tot erkenning dat de toorn van God over hen gekomen is.

 

Iedereen die tot God zal roepen/bidden zal behouden worden! Dat betekent niet dat die personen de garantie hebben dat ze op dat moment in leven zullen blijven, maar wanneer zij sterven zullen zij bij God zijn.

 

BESCHERMING

Onder de eerste vier zegels en het zesde zegel zijn natuurkrachten losgelaten, maar straks onder het zevende zegel zullen krachten van de hel losgelaten worden. Dit is zo onvoorstelbaar vreselijk, dat God eerst zijn dienaren gaat verzegelen. Dat staat in:

Openb 7: 1 t/m 3 (GNB) Daarna zag ik aan de vier hoeken van de aarde vier engelen staan. Ze hielden de vier winden van de aarde in bedwang, zodat er geen wind zou waaien over land en zee, en er geen blad zou bewegen. Een andere engel zag ik uit het oosten opstijgen met het zegel van de levende God. Tegen de vier engelen die de macht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij luid: ‘Breng geen schade toe aan land, zee en bomen, voordat wij het zegel aangebracht hebben op het voorhoofd van de dienaren van onze God.’

 

In het grieks (de oorspronkelijke taal van dit gedeelte van de bijbel) is het woord voor ‘wind’ hetzelfde als voor ‘geest’. Je kunt ervan uit gaan dat met de vier winden geestelijke winden  worden bedoeld en geen natuurlijke. Voordat deze boze geestelijke machten worden losgelaten, verzegeld God zijn dienaren. Hij maakt ze onaantastbaar. Wie dat zijn is te lezen in:

Openb 7: 4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.

 

Waarschijnlijk gaat het hier om Israëlieten die als eersten tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus en die zijn Geest hebben ontvangen als verzegeling. Zij gaan de wereld vertellen dat er redding is door de Here Jezus. Het evangelie (de goede boodschap over Jezus de redder) gaat wereldwijd weer klinken.

 

NIEUW GELOVIGEN

Velen uit de volken/heidenen (die achtergebleven zijn na de vermissingen, en die niet tot het joodse volk behoren) zullen tot geloof komen. (Velen van hen zullen sterven voor dit geloof). Dat wordt duidelijk wanneer je de volgende bijbeltekst leest:

Openb 7: 9 t/m 17 (GNB) Daarna zag ik een grote menigte; niemand kon haar tellen. Ze kwamen uit alle rassen, stammen, volken en talen en stonden opgesteld voor de troon en voor het Lam, gehuld in witte gewaden en met palmtakken in de hand. Ze riepen luid: ‘De overwinning is aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam!’ Rondom de troon, de oudsten en de vier levende wezens stonden alle engelen en ze wierpen zich voor de troon en aanbaden God: ‘Amen! Lof, glorie en wijsheid, dank en eer, macht en kracht komen onze God toe voor altijd, voor eeuwig. Amen!’ Een van de oudsten richtte zich tot mij en vroeg: ‘Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘Mijn heer, dat weet u. Toen zei hij: ‘Dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan en in het bloed van het Lam hun gewaad hebben witgewassen. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen ze hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon is gezeten, zal bij hen wonen. Nooit meer zullen ze honger lijden, nooit meer dorst hebben, de zon zal niet op hen branden, geen hitte zal hen kwellen, want het Lam op de troon zal hun herder zijn en hen leiden naar de waterbronnen van het leven, en God zal elke traan uit hun ogen wissen.’

 

De mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan, zijn mensen die ook de laatste helft van de verdrukkingperiode op aarde hebben moeten verduren.

 

HET ZEVENDE ZEGEL - DE BAZUINEN

Het zevende zegel houdt in dat er zeven bazuinen komen, die één voor één zullen volgen. Dat kun je lezen in:

Openb 8: 1, 2 (GNB) Toen het Lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, wel een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, zij kregen zeven bazuinen

 

De eerste bazuin - hagel en vuur:

Openb 8: 6, 7 (GNB) En de zeven engelen met de zeven bazuinen maakten zich op om de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op zijn bazuin, en er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen gingen in vlammen op, en ook al het groene gras. 

 

De tweede bazuin - zee in bloed:

Openb 8: 8, 9 (GNB) En de tweede engel blies op zijn bazuin, en iets als een grote berg waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed, een derde deel van alle zeedieren ging dood, en een derde deel van de schepen verging. 

 

De derde bazuin - bitter water:

Openb 8: 10, 11 (GNB) En de derde engel blies op zijn bazuin, en uit de hemel viel een grote ster die brandde als een fakkel. Zij kwam neer op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is: Alsem. Een derde deel van het water veranderde in bittere alsem, en veel mensen gingen dood doordat het water bitter was geworden. 

 

De vierde bazuin - minder licht:

Openb 8: 12 (GNB) De vierde engel blies op zijn bazuin, en een derde deel van de zon, een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren werden getroffen. Zij verloren een derde deel van hun glans zodat een derde deel van de dag geen licht had, en ook een derde deel van de nacht.

 

De vijfde bazuin - vijf maanden lang ‘bovennatuurlijke sprinkhanen’:

Openb 9: 1 t/m 10 (GNB) En de vijfde engel blies op zijn bazuin, en ik zag dat er uit de hemel een ster op aarde was gevallen. Die ster kreeg de sleutel van de schacht naar de afgrond. Toen zij die daarmee opende, steeg er rook op uit de schacht, als rook uit een grote oven; de zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde neer die evenveel kracht kregen als de schorpioenen op aarde hebben. Hun werd gezegd geen schade toe te brengen aan al het groen op aarde, het gras en de bomen, maar alleen aan de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd droegen. Ze mochten hen niet doden, ze moesten hen pijnigen, vijf maanden lang. En de pijn die ze veroorzaakten was even erg als de pijn van een schorpioenensteek. In die tijd zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet vinden; ze zullen willen sterven, maar de dood ontloopt hen. De sprinkhanen zagen eruit als paarden die klaarstaan voor de strijd. Op hun koppen droegen ze zoiets als gouden kronen. Ze hadden een gezicht als van een mens en haren als van een vrouw en tanden als van een leeuw. Hun borstschilden waren als ijzer en het gedruis van hun vleugels klonk als dat van strijdwagens met veel paarden ervoor. Ze hadden een staart en een angel als die van een schorpioen, en in hun staart zat de kracht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

 

Met ‘de schacht naar de afgrond’ wordt ‘de diepe put’ bedoeld (een afdeling in het dodenrijk). Dit wordt duidelijk door de originele bijbeltekst (in het grieks), daar staat ‘abussos’ (Lees meer over dood en dodenrijk) Hierdoor wordt bij sprinkhanen gedacht aan bovennatuurlijke sprinkhanen, demonische machten.

 

De zesde bazuin - een derde deel van de mensheid gedood:

Openb 9: 13 t/m 19 (GNB) En de zesde engel blies op zijn bazuin, en uit de vier hoeken van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem tegen de zesde engel met de bazuin zeggen: ‘Laat de vier engelen los die vastzitten bij de grote rivier de Eufraat.’ De engelen werden losgelaten; ze waren gereedgehouden om op het uur van een zekere dag in een bepaalde maand en in een bepaald jaar een derde deel van de mensheid te doden. Ik hoorde het aantal bereden troepen noemen; het bedroeg tweemaal tienduizend keer tienduizenden. In dat visioen zag ik de paarden en hun berijders: ze droegen harnassen die vuurrood, hyacintblauw en zwavelgeel waren. De koppen van hun paarden leken op die van leeuwen en uit hun bekken kwamen vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen: het vuur, de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen, vond een derde deel van de mensen de dood. De kracht van de paarden zit in hun bek en ook in hun staart. Hun staarten lijken slangen met koppen, en daarmee brengen ze schade toe. 

 

Heel de wereld zal in deze tijd weten dat God bestaat, toch keren velen zich niet tot Hem maar blijven ze hun eigen verlangens volgen. Dat is te lezen in:

Openb 9: 20, 21 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

 

DE TWEE GETUIGEN

Er verschijnen in Jeruzalem twee getuigen. Zij krijgen drieënhalf jaar (= 1260 dagen) bescherming van God, zodat niemand hen iets kan aandoen. Ze vertellen de wereld over de Here Jezus en hoe je je tot Hem kunt bekeren. Men denkt dat Elia en Mozes of Henoch (mannen uit het Oude Testament/het eerste deel van de bijbel) deze twee getuigen zijn, maar dat wordt niet echt duidelijk in de bijbel. Je kunt over hen lezen in:

Openb 11: 3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.

 

De twee getuigen krijgen macht om grote tekenen te doen, gedurende die drieënhalf jaar. Na deze periode geeft God de antichrist toestemming om hen te doden. Ze liggen drie dagen dood in de straten van Jeruzalem. Men viert feest over dit gebeuren. Maar…dan komt er weer een levensgeest in hen en gaan ze, zichtbaar voor de mensen, naar de hemel. Dat is te lezen in:

Openb 11: 5 t/m 12 (GNB) Als iemand hun kwaad wil doen, komt er uit hun mond vuur dat hun vijanden verteert. Zo zal iedereen gedood worden die hun kwaad wil doen. Ze bezitten de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat ze hun boodschap verkondigen. Ze hebben macht over de waterstromen: ze kunnen het water in bloed veranderen. Ze kunnen de aarde treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat wensen. Wanneer ze hun taak als getuigen hebben volbracht, zal het beest dat uit de afgrond opkomt de strijd met hen aanbinden. Het zal hen overwinnen en doden. Hun lijken zullen op het plein liggen van de grote stad, die symbolisch Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer is gekruisigd. Mensen uit alle volken en stammen, van alle talen en rassen, komen naar hun lijken kijken, drie dagen en een halve dag. En men zal beletten dat ze worden begraven. Zij die op de aarde wonen, zijn blij over hun dood. Ze verheugen zich en sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren hun een kwelling. En ik zag dat na die drie dagen en die halve dag de getuigen van God hun levensadem terugkregen en dat ze opstonden. En grote angst overviel allen die hen zagen. De twee getuigen hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: ‘Kom hierheen!’ En voor de ogen van hun vijanden stegen ze in een wolk op naar de hemel.

 

Direct hierna gebeurt  in Jeruzalem het volgende:

Openb 11: 13 (GNB) Op dat moment ontstond er een zware aardbeving; een tiende deel van de stad stortte in en zevenduizend mensen vonden door de aardbeving de dood. De overlevenden waren zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel.

 

De zevende bazuin:

Openb 11: 15 (GNB) En de zevende engel blies op zijn bazuin, en luide stemmen klonken er in de hemel: ‘De wereldheerschappij is nu aan onze Heer en aan zijn Gezalfde; hij zal regeren voor altijd, voor eeuwig!’

 

Openb 11: 19 (GNB) De tempel van God, die in de hemel staat, ging open en men kon in de tempel de verbondskist zien staan. Er volgden bliksemflitsen, gerommel en donderslagen, een aardbeving en een zware hagelbui.


De dingen die hier beschreven staan, zijn vreselijke dingen. We vinden het zelf ook verschrikkelijk. (Als je bovenstaande goed gelezen hebt, dan merk je dat God het zelf ook verschrikkelijk vindt.)

We schrijven dit zodat wanneer het daadwerkelijk plaatsvindt, je je kunt voorbereiden en je tot geloof zult komen, omdat je dan zult erkennen dat de bijbel echt waar is en dat Jezus echt bestaat. We hopen en bidden dat wanneer je dit leest, je tot de erkenning zult komen dat Jezus DE (enige) weg is tot verlossing en je Hem als zodanig zult aannemen.


Verder naar: Wat volgt (2)

unsplash