Eindtijdstudie


DEEL 1: INLEIDING

 

Hij komt! Hij komt eraan! Wat we steeds verwacht hebben, staat te gebeuren! Dit doet misschien denken aan de op handen zijnde geboorte van een kind. Dat is een goede vergelijking. Deze studie gaat over de komst van de Here Jezus, die we op aarde terug verwachten. Ter inleiding daarvan komen eerst de ‘pijnlijke weeën’. (Rom 8:22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.) Daarna volgt de 'bevalling'; dit is een korte, maar zeer vervelende, heftige periode, die gevolgd wordt door een langdurige periode van geluk. Het is deze laatste periode (van geluk) waar we vol verlangen naar uitkijken. Het is ook deze periode waar het de Here God om te doen is.

 

Deze studie leidt langs alle fases van deze gebeurtenissen. Dat gebeurt aan de hand van de bijbel; waar de Here God alles gedetailleerd heeft laten opschrijven (o.a. in profetieën).


Het is echter goed om zelf ook alles te toetsen aan de bijbel, omdat God wil dat we de dingen onderzoeken en niet klakkeloos aannemen, zoals er staat in Hand 17:10 en 11 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.'

Wanneer je met bijbelstudie bezig bent is het altijd van belang dat je controleert of datgene wat verteld wordt, ook werkelijk zo bedoeld wordt in de bijbel. De Here Jezus zei steeds: “er staat geschreven…..” en Hij haalde bijbeltekst na bijbeltekst aan. Een voorbeeld daarvan is wanneer de Emmaüsgangers, na Jezus’ uitleg over zichzelf als Messias, in Luc 24: 32 zeggen: was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende.' De Here Jezus openende de Schriften, zodat duidelijk werd wie Hij was.

 

Hieronder staat eerst een tijdslijn. Aan de hand daarvan krijg je een goed overzicht.

Ga door naar Eindtijdstudie 2.


unsplash