Eindtijdstudie


DEEL 7 - EINDOORDEEL

 

Na het duizendjarig vrederijk wordt de satan, die al die tijd vastgebonden zat in de abysses, nog eenmaal losgelaten. Zodat de mensen kunnen kiezen, want God wil geen robots. De satan roept op tot oorlog, en velen zullen zich dan tegen de Here Jezus keren.

Dan worden nog eens de boeken geopend, net zoals bij de scheiding van de bokken en de schapen. Eerst worden alle levenden geoordeeld en daarna de doden.

 

HET OORDEEL OVER DE LEVENDEN

De werken komen weer openbaar. Uit de werken weet God hoe de mens echt is. Denk erom: God openbaart dat, het is niet wat voor ogen is. God openbaart wat echt is. Dit is het laatste oordeel over de levenden. 

 

SATAN VERZAMELT DE ZIJNEN EN WORDT VEROORDEELD

Openb 20: 7 t/m 10 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.  En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,  en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.'

Niet alleen is dit het einde van de satan, maar hier komt openbaar wat de volkeren echt willen. Ze hebben de Here Jezus gezien, ze hebben zijn regering, zijn heilstaat, meegemaakt. Zo gauw de satan komt, de grote bok, roept hij op tot oorlog. “Weg met de Zoon en zijn heiligen, kom op we vernietigen ze”. Je zou denken dat niemand gehoor geeft aan die oproep. Maar toch komt er een hele groep achter hem aan. Zij worden vlak daarna geoordeeld. Ze worden voor eeuwig van God gescheiden, daar hebben ze zelf voor gekozen. Zij gaan dan naar de Gehenna, de poel des vuurs, wat in de volksmond de hel heet. Dit is de tweede dood, waaruit geen opstanding mogelijk is.

Over welke volken gaat dit nu? Er staat geschreven: ‘satan gaat naar de vier hoeken der aarde. Ze worden 'Gog en Magog' genoemd.

Gog en Magog is een beeld van hoe het vroeger was, een afschaduwingsdienst van het volgende: In het midden van Israël, woonde God in zijn tabernakel. Hoe dichter je bij God woonde, des te heiliger was je en des meer had je Hem lief. De algemene gedachtegang hier is: hoe dichter je bij de Heer bent, des te dichter leef je om Jeruzalem heen. De hoekvolken staan heel ver van Hem af. Dat zijn eigenlijk mensen die veinzen. Ze moesten Jezus wel aanbidden, ze hadden geen keuze, want er was niemand anders ten tijde van het duizendjarig vrederijk. Als de Here God, de satan nog een keer loslaat, dan moet de keuze gemaakt worden. Dan wordt duidelijk dat die mensen die ver weg zijn, alsnog geweldenaars worden en optrekken om Christus van de troon te stoten. (Het kan zijn dat deze mensen bewust of geestelijk ver weg wonen, misschien is het wel en/en, want ten tijde van het duizendjarig rijk gaat God ook de rijken indelen om Jeruzalem heen).

 

DE WERKEN OPENBAAR

De mensen die niet voor de satan kiezen, laten duidelijk uit hun werken zien, dat zij niet ongehoorzaam willen zijn aan de Zoon. En zij gaan dan ook vanuit het duizendjarig vrederijk over naar de nieuwe aarde.

Het is beslist niet zo dat iedereen die voor de grote witte troon komt verloren is. Denk maar aan Rachab de hoer. Zij heeft nooit de Here Jezus aangenomen of het zondaarsgebed gebeden (ze leefde vóór het kruis), zij hield ook de wet van Mozes niet. Maar wat kwam er openbaar, wat ze aan de minste van haar broeders had gedaan. Als teken van iemand die door het oordeel heen gaat, hing uit haar raam het scharlaken rode koord. Uit haar leven kwam openbaar wat ze liever had. Zo ook de moordenaar aan het kruis, ook hij bad niet het zondaarsgebed, maar uit zijn gezindheid bleek dat hij zijn heiland herkende en erkende.

Als je altijd vredelievend bent geweest en je ziet twee vorsten, één die oproept tot oorlog en de Here Jezus, dan zal je voor de Here Jezus kiezen, wanneer je je keuze moet maken.

Zo zullen ook de mensen die altijd gewelddadig zijn geweest, hebben willen stoten en verdrukken, en nu moeten kiezen, dan kiezen voor de grote verdrukker.

 

HET OORDEEL OVER DE DODEN

Na de scheiding van de overgebleven (nog niet eerder geoordeelde) levenden, worden de doden geoordeeld. Dan gaan weer de boeken der werken open. Dit staat beschreven in: Openb 20: 11 t/m 15 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was,  voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon,  en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek  des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.'


Einde van de Eindtijdstudie, terug naar Home

unsplash