VOORAFGAAND


RICHT JE OP GOD
Dit hoofdstuk gaat over de tijd voor de eerste fase van de terugkeer van Jezus, voordat de massale vermissingen (de opname) een feit zijn. We noemen deze tijd: ‘de tijd voorafgaand aan de terugkomst’. Het is in deze tijd belangrijk om aan de volgende oproep gehoor te geven. Het is een bijbelse oproep om je bezig te houden met God en wat Hij in de bijbel zegt. Richt je in je dagelijks leven op God. Heb je een (goede) relatie met Hem?


Hieronder lees je wat er over geschreven staat in de bijbel:
Luc 21: 28 [GNB] (rede over de laatste dingen) Wanneer deze dingen gaan gebeuren, richt je dan op, hef je hoofd op, want je bevrijding is dichtbij. 


Je kunt de terugkomst van Christus niet loskoppelen met je levenshouding. Het is belangrijk je te realiseren dat je heel theoretisch over de terugkomst kunt spreken, maar als je er niet naar leeft, heb je er eigenlijk niets aan.

Als je bij de God van de bijbel hoort, hoor je bij de gemeente van de Here Jezus Christus (dit zijn alle mensen, christenen, die een relatie met Hem hebben). Je moet je oprichten, je hoofd opheffen, gaan staan in het geloof en Jezus’ terugkeer verwachten. Laat je aandacht niet, door wereldse dingen, afleiden van God. (Let wel: je moet jezelf niet van de wereld afzonderen, je bent IN de wereld niet VAN de wereld!)


Meer bijbelsteksten, die je oproepen tot het richten op God:
Rom 13: 11-12 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!


Kolos 3 : 1 t/m 3 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.


Openb 22: 11 (over de tijd die vooraf gaat aan de terugkomst) Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.


Dit zegt de Here Jezus Christus tegen de gemeente. In deze tijd moet je je dus als christen nog meer heiligen, dat is: je niet af laten leiden (en zeker niet laten inpakken) door aardse (bij-)zaken (bijv. geld, sex, macht), zodat God een sluitpost wordt of steeds meer uit beeld raakt. Zorg dat God de eerste plaats krijgt in je leven. Richt je blik op Gods wereld en Zijn plannen, zet je daar voor in en zie uit naar wat God doet en gaat doen.


In de volgende bijbeltekst staat de oproep om méér te leven naar Gods wil:


1 Tess 4: 1 Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet.


VERWACHTING
Hebr 9: 28 Zo zal ook Christus, nadat Hij zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.


Hier staat iets onbegrijpelijks: bij zijn eerste komst (2000 jaar geleden) droeg de Here Jezus de zonden van de wereld en straks, bij de eerste fase van de terugkomst, ontmoet Hij zijn gemeente. Die mensen zijn op dat moment zonder zonde(!), want ze zullen gelijk zijn aan hoe Hij is (1 Joh 3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.)


De wereld zit te springen om iemand die alle moeilijke vraagstukken in de wereld op kan lossen, iemand die landen kan verzoenen, een groot wereldleider. Maar…de gemeente van Christus verwacht het heil van boven, van een hele andere Heiland (=heelmaker, hersteller). Het is belangrijk dat je de verlossing van de Here Jezus Christus verwacht!


Mensen die in God geloven, christenen (ook wel kinderen van God genoemd), worden opgeroepen om waakzaam te kijken naar de gebeurtenissen in de wereld.

Als er nare gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de ramp in Amerika (11 september 2001) bijvoorbeeld, dan reageren ongelovigen daar soms op (wanneer ze weten dat je in God gelooft) door te vragen: “Is dat nu jouw God?”. En : “Als God bestaat, waarom laat Hij dit toe?”. Geloven christenen in een God die nu regeert en dit allemaal toelaat? Ze zingen vaak “de Heer regeert”. Hoe kunnen ze die verschrikkelijke dingen dan verklaren?
Men moet beseffen dat dat in het bijbelse perspectief gezien moet worden. Want als God nu regeert, dan zouden dit soort rampen niet gebeuren.
Maar we wonen in deze tijd nog in bezet gebied. De overste van deze wereld (= de duivel) regeert nu nog.


Dit is te lezen in:
Matt 4: 8 t/m 10 Wederom nam de duivel Hem (Jezus Christus) mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der werelden hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.


[Het klinkt alsof God tijdelijk is ondergedoken, alsof Hij niet machtig genoeg zou zijn, dat is echter niet zo. Maar er staat geschreven in de bijbel:
Gen 3:17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zul daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft.

Vanaf de zondeval is de aarde ‘om uwentwil vervloekt’. Dit kwam door de ongehoorzaamheid van Adam (en Eva). Daarom is de duivel nu (nog) de overste van de aarde. God veroorzaakt de rampen, die momenteel plaats hebben, niet! Hij laat ons niet aan ons lot over, want Hij zorgt wel voor de goede dingen. God is dus niet alleen passief maar ook actief. En buiten dat, mogen we de wil en verantwoordelijkheid van de mensen zelf, ook niet vergeten.
God laat momenteel toe dat de duivel mensen kan verleiden. De reden waarom God dat toelaat is onbekend. Alleen God kan daarop antwoord geven.]


De christenen kijken uit naar de tijd dat de Here Jezus Christus terugkomt. Je kunt niet voorspellen wanneer deze komst zal plaats vinden, je kunt (moet) het alleen verwachten.


We lezen in Openb 22: 17a En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
Alleen als je er klaar voor bent, om de Here Jezus Christus te ontmoeten zeg je: “kom”. Als je er (nog) niet klaar voor bent, hoop je dat Hij nog niet terugkomt.(De ‘bruid’ staat symbool voor ‘de gemeente van Christus’.)


Ben jij, bent u voorbereid op de terugkomst van Here Jezus Christus?


VERHOUDING VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS TOT DE GEMEENTE
Als je deel wilt krijgen aan de eerste fase, moet je in de juiste verhouding met de Heer leven. De verhouding van de Here Jezus Christus m.b.t. de gemeente is, dat die mensen Hem aannemen als hun verlosser (lees meer). Zij accepteren dat Jezus’ lijden en sterven aan het kruis, in hun plaats heeft plaatsgevonden. De Here Jezus Christus is daardoor Heer en Hoofd van de gemeente geworden. Hierover kun je lezen in:
Hand 2: 36 Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten, dat God Hem, én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.


Het volgende bijbelgedeelte gaat er ook over:
Kolos 1: 18a (over Jezus) en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente...


De Here Jezus is het Hoofd, en de gemeente is zijn lichaam. Deze tekst verwijst tevens naar het levensorganisme dat de Here Jezus vormt samen met zijn gemeente. Die levensgemeenschap gaat door alle kerkmuren heen. Er wordt in de bijbel ook steeds naar verwezen. Bijvoorbeeld: Hij is de Bruidegom en de gemeente is de Bruid. En die twee worden tot één levensorganisme om samen vruchten voort te brengen. Een ander voorbeeld van dat levensorganisme staat in:
Joh 15: 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik in hem blijf, die zal veel vrucht dragen; want zonder mij kunt gij niets doen.


Wij zijn gekocht en betaald door Jezus’ leven en door zijn sterven; dat is de kostbaarste prijs die ooit betaald is. Omdat Hij die heeft betaald, heeft Hij eigenlijk recht op ons. Maar toch wil Hij dat je vrijwillig kiest. Het is belangrijk dat je die keuze maakt. En dat je daarna ook vrijwillig Hem volgen wil, door te doen wat Hij zegt.

Luc 6: 46 t/m 49 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval.
Het komt er dus op aan dat je doet wat God zegt. Het Hoofd bepaald wat het lichaam doet. Hieruit is direct af te leiden of de gemeente Hem liefheeft.


Joh 14: 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewarenen mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Als je de Here Jezus echt liefhebt, dan bewaar je zijn woord; je houdt je eraan vast, geniet ervan, kom je met anderen daarom bij elkaar, en onderzoek je het. Het moet je brandend van verlangen maken, want daar staat of valt een liefdesrelatie mee. (Vergelijk het maar met een liefdesbrief van je geliefde die op reis is, die laat je niet maanden liggen voordat je hem leest.)


Joh 14: 2, 3 (Jezus zegt:) In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou ik het u gezegd hebben – want ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
De Here Jezus zegt, terwijl Hij nog op aarde is (2000 jaar geleden): “Ik ga straks heen, naar mijn Vader en dan ga Ik plaats voor u bereiden. Wees maar niet ongerust er is genoeg plaats. En Jezus vervolgt: “En als Ik plaats bereid heb”, “dan kom Ik weer terug”. En Jezus gaat verder: “en zal u tot Mij nemen, zodat u zijn mag, waar Ik ben”. Hij spreekt over de hemel, waar Hij deze gelovigen naar toe brengt. Voor degenen die nu in Hem geloven heeft Hij een huis bereid in de hemel. Jezus zegt: “Ik zal u tot Mij nemen”. Hij roept ons; wij komen; en we ontmoeten elkaar in de lucht. En we gaan naar de woningen die Hij bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.


God wil fantastische dingen geven. Lees daarover in:
1 Kor 2: 9 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.


De gemeente verwacht een onvergankelijk lichaam. Maar het moet eerst nog van het vergankelijke lichaam verlost worden. Dit lees je in:
Fil 3: 20, 21 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
Bij de eerste fase wordt de gemeente verlost van het sterfelijke lichaam. Nog meer hierover lees je in:
Rom 8:23b…wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.


DE VOLKEN EN ISRAEL
De volkeren en het nog steeds verblinde Israël, kortom alle personen die niet bij de gemeente horen, (h)erkennen de Here Jezus Christus niet als Heer. Zij hebben Hem (nog) niet aanvaard. En wie Hem niet erkent als Heer, die staat (of hij dat nu wil of niet) onder de macht(hebber) van deze wereld. Dat lees je in:
Joh 5: 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.


GODS RECHTVAARDIG OORDEEL
Jezus komt om zijn gemeente te verlossen van de komende toorn. Na de eerste fase zal Gods toorn over de aarde komen.


1 Tess 1: 10en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.


God zal zijn toorn niet over de gemeente laten komen, omdat de gemeente gelooft dat de Here Jezus haar, door zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis, daarvan verlost heeft.


1 Tess 5: 9…want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,...


Openb 6: 15, 16 (alle mensen zeggen) verberg ons…voor de toorn van het Lam;


Jezus wil dat we geen deel hebben aan de toorn van het Lam, daarom heeft Hij alles volbracht, toen Hij stierf aan het kruis. De toorn is toen, plaatsvervangend, op de Here Jezus gekomen. De eerste fase van zijn wederkomst is het afmaken van het verlossingswerk. Het Hoofd moet verenigd worden met het Lichaam.


Van nature zijn we (= iedereen) ‘kinderen des toorns’. Lees daarover in:
Joh 3: 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.


Het is belangrijk om elke dag gereinigd te worden, door het bloed van Christus (= door zijn offer aan het kruis aan te nemen als plaatsvervangend voor jezelf)


Ef 2: 1 t/m 7 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns), God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.


De duivelse macht (nu nog de overste van de aarde [dit is een afspraak die God met hem heeft gemaakt; het is een positie die hij van God tijdelijk gekregen heeft]), die beïnvloedt voor de eerste fase van de terugkeer van Jezus, de wereld. Hij stookt de mensheid op om oorlog te maken. God wil geen oorlog, maar vrede.


Van nature was de gemeente zoals de volkeren. Maar met Jezus opgestaan (omdat je zijn offer aanvaard hebt), leef je door Hem. Dan heb je nu al een plaats gekregen in de hemelse gewesten en ben je een hemelburger.


Verder naar: Vermissingen

unsplash