Eindtijdstudie


DEEL 6 - DUIZENDJARIG (VREDE) RIJK


Vrederijk

Het duizendjarig vrederijk is de ideale wereld, iedereen is gelijk, iedereen heeft welvaart, er is geen oorlog, de leeuw eet weer gras; kortom er is echte vrede en gerechtigheid. Niemand hoeft ziek te zijn of te sterven, want men kan naar Jezus toe gaan voor genezing. Elke drempel, elke bedekking die je van God zou kunnen weerhouden is nu weg.

Mich 4: 1 t/m 7 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, voor altoos en immer. Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.'

 

Je kunt in deze periode nog wel sterven, want de dood is nog niet onttroont, dat gebeurt in een later stadium. Maar je hoeft niet dood te gaan, je kunt duizend jaar worden, wanneer je naar Jezus gaat.

Tijdens deze periode zit de duivel, de satan, in de Abysses, hij wordt gebonden in deze diepe put. Hij kan de mensen niet meer verleiden. Dit staat beschreven in:

 

Openb 20: 1 t/m 3  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang , dat is de duivel en de satan , en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.'

 

Er zijn in dit tijdperk mensen die slechts voor Jezus kiezen, omdat ze geen andere keuze hebben. Ze doen het veinzend.

Zie Ps 66: 3 en 4a:  Zegt tot God: Hoe geducht zijn uw werken; vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden U veinzend hulde. De ganse aarde aanbidde U.

De hele aarde aanbidt God, maar er zijn groepen bij die dat veinzend doen, zij doen het omdat ze niet anders kunnen. Maar ze willen het eigenlijk liever niet.

Hetzelfde lezen we in  Ps 81: 15 en 16  Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Zij die de Here haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou voor altoos duren.

Eerst komt Jezus voor Israël en daarna zie je dat er vijanden blijven, zij veinzen en zij brengen Hem zelfs hulde.

Dit lezen we ook nog in Zach 14: 6 en 16 t/m 18  En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige…Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.'

 

Allereerst zien we dat er al een veroordeling heeft plaats gevonden, want er staat: ‘allen die zijn overgebleven’. Hier doelt de schrijver op de veroordeling die plaats vindt vooraf gaande aan het duizendjarig vrederijk. Alweer zien we dat het gaat om volken die vijanden van Israël waren. Maar nu is de heerschappij van Christus er, nu kunnen ze Israël niets meer doen, en zeker niet haar gezegende Koning, de Here Jezus. En in deze periode moet je elk jaar daarheen trekken om Hem hulde te bieden. Dat doen ze op het loofhuttenfeest.

Het duizendjarig vrederijk is de vervulling van het Loofhuttenfeest. Dit is een feest dat de joodse mensen vandaag de dag nog met grote vreugde vieren. Want dit betekent dat ze bevrijd zijn, dat ze niet bang meer hoeven te zijn. Je kunt dan in een hut wonen, er hoeven geen sloten meer op de deuren. Er zit een gat naar boven, want er is een hemelse verbinding. Alle bijbelse feesten worden vervuld, zo ook het loofhuttenfeest.

God maakt een scheiding naar de volkeren die optrekken (ten strijde) naar Jeruzalem. De bokken worden meteen al vernietigd op dat zelfde moment. Zij die dat niet doen blijven over.

Daarnaast zijn er nog een heleboel volkeren die eromheen wonen, die hebben er helemaal geen deel aan. Die hebben ook niet te maken met Jeruzalem. Dat zijn de volkeren van de ‘vier hoeken der aarde’. En ook die moeten nu optrekken (ze komen van verre) om naar Jeruzalem te komen. Sommigen zijn gehoorzaam, anderen zijn veinzend gehoorzaam. 

 

SATAN NOG EENMAAL LOSGELATEN

Aan het einde van het vrederijk, dat duizend jaar zal duren, wordt de satan nog een keer  losgelaten, zodat de mensen vrijwillig kunnen kiezen: voor of tegen God.

Openb 20: 7 t/m 10  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,  en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. (Over Gog en Magog hebben we het in Wat volgt (5)).

 

TEN SLOTTE

Tijdens het duizendjarig vrederijk is er nog wél zonde, omdat de mens niet uitsluitend goed is. Er is niemand perfect van zichzelf. Satan is gebonden, maar hij is niet de zonde, maar hij is de verleider tot de zonde. Satan kan je tijdens deze periode dus niet verleiden. God vertelt wat goed en kwaad is. Als je zondigt, komt er meteen ziekte, maar daarvan kun je weer genezen door naar Jezus te gaan.


Door naar Eindtijdstudie 7

unsplash