WAAROM JEZUS KENNEN?

 

JEZUS INTRODUCEERDE ZICHZELF ALS:

 

1. de enige bron voor vergeving van zonden en de enige manier om gered te worden.

zie Joh 3: 16 (GNB) Want God had de wereld zo [= op de wijze in Johannes 3:15], dus niet zo in de zin van ontzettend veel] lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.'

 

2. de enige weg tot contact met God.

zie Joh 14: 6b niemand komt tot de Vader dan door Mij.'

 

3. Gods Zoon en tevens zelf God.

zie Luc 22: 69-71 (GNB) (Jezus zegt) Maar van nu af zal de Mensenzoon zitten aan de rechterzijde van de almachtige God.’ Toen riepen allen: ‘U bent dus de Zoon van God?’ ‘U zegt dat ik het ben,’ antwoordde Hij. Toen zeiden zij: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig! We hebben het zelf uit zijn eigen mond gehoord!’

Matt 16: 15-17 (GNB) Hij (Jezus) vroeg hen: ‘En jullie, voor wie houden jullie mij?’ Simon Petrus gaf als antwoord: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!’ ‘Je bent een gelukkig man, Simon Barjona!’ zei Jezus tegen hem. ‘Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel'.

Openb 22: 16b (Het Boek) (Jezus zegt) Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David.'

 

WIE IS JEZUS NU EIGENLIJK?

In onze tijd zijn er steeds meer mensen (ook christenen) die twijfels hebben bij de genoemde stellingen van Jezus. Zij noemen Hem een groot profeet, enzovoort. Maar wie is Jezus nu eigenlijk?

De bijbel (Gods woord) geeft hierop duidelijke antwoorden (buiten wat Jezus van zichzelf beweerde, toen Hij als mens op aarde was, om). Laten we dit aan de hand van bovengenoemde stellingen nalopen.

 

Stelling 1: 'Jezus is de enige bron voor vergeving van zonden en de enige manier om gered te worden’.

Alle mensen zijn door God gemaakt, ze zijn van Hem. Zie:

Ez 18: 4a (God zegt) Zie alle zielen zijn van Mij.'

Omdat er geen mens zonder zonde is (zie 1 Joh 1: 8 Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.') is er oprecht schuldbelijdenis en een verzoeningsoffer aan God nodig om behouden te worden. Zie:

Hebr 9:  22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed (van een offerdier) gereinigd en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.'

Het steeds opnieuw offeren van dieren in de tempel is niet meer nodig zodra Jezus Christus eens, voor altijd, hét verzoenende offer heeft gebracht aan het kruis, door alle zonden van de wereld op zich te nemen en zo de relatie tussen God en de mensen te herstellen. Zie:

Hebr 10 "Het volmaakte offer", o.a. vs 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus; vs 17,18 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig.'

Hand 4: 12  En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel, geen andere naam (dan Jezus Christus, zie vs 10) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Hebr 9: 12b t/m 15 maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als het bloed van bokken en stieren... hen, die verontreinigd zijn, heiligt.., hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.'

 

Ook voordat Jezus op aarde kwam als mens, werd het volgende al over Hem geschreven: Jes 53: 5, 6 (GNB) Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing. Wij liepen verloren als schapen, ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer heeft hem gestraft, op hem kwam de schuld neer, de schuld van ons allen.'

 

Stelling 2: ‘Jezus is de enige weg tot contact met God de Vader’.

Jezus heeft de weg naar de Vader geopend. We mogen God nu rechtstreeks benaderen als onze Vader. Lees:

Gal 4: 6 (GNB) En om te bewijzen, dat u zijn kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: ‘Vader, mijn Vader.’

Rom 8: 15, 16 (GNB) Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten; nee, de Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader! De Geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn.'

 

Stelling 3: 'Jezus is Gods Zoon en tevens Zelf God'

Als Jezus door de Hoge Raad wordt opgepakt, bevestigt hij hun vraag dat Hij de Zoon van God is. Dat is de enige 'zonde' die de Hoge Raad bij Hem kan vinden (godslastering noemen ze dat) en dát is de reden waardoor ze Hem ook daadwerkelijk uit de weg kunnen ruimen (iets wat ze al heel lang wilden). Dat Hij echt Gods Zoon is blijkt o.a. uit dat wat God na de doop van Jezus zegt. Zie:

Luc 3: 21, 22 En het geschiedde, .., toen ook Jezus gedoopt werd.., de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.'

Dat Jezus méér is dan alleen maar een volmaakt mens blijkt ook uit het feit dat Hij na drie dagen uit het graf is opgestaan. Hij heeft de barrière van de dood overwonnen en daar zijn behoorlijk wat getuigen van geweest.

1 Kor 15: 3b-7 Christus is gestorven... en ten derde dage opgewekt.. en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens.. aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk.. Aan Jakobus, daarna aan al de apostelen.'

 

Dat Jezus Zelf ook God is blijkt uit het feit dat God, de Vader dat van Hem zegt.

Hebr 1: 8 en 10, 11 maar van de Zoon (zegt God, de Vader, zie vs 5): Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid...En: Gij, Here hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij blijft.'

 

WAT BETEKENT JEZUS CHRISTUS VOOR JOU?

Waarom zou je je druk maken om deze Jezus? Omdat Hij jouw leven kan veranderen! Hij stond op uit de dood, dat betekent dat Hij leeft. Jij kunt Hem ontmoeten en je leven door Hem laten leiden. De mensen die Jezus na zijn opstanding gezien hadden werden door die ontmoeting ineens overtuigd gelovigen. Als je Jezus persoonlijk leert kennen verandert je geloof van twijfelachtig in rotsvast.

Wat je over iemand weet is zakelijke feitenkennis, maar de persoon gaat pas voor je leven als je hem leert kennen. Je stelt je aan elkaar voor, trekt tijd voor elkaar uit en op den duur ken je elkaar steeds beter. Zo is het ook ongeveer met Jezus. Als je vraagt of Hij Zichzelf aan jou bekend wil maken, dan leer je Hem steeds beter kennen. Je gaat alles wat je over Hem leest in de bijbel ook beter begrijpen, alsof er oogkleppen voor je ogen zijn weggenomen. Er staat in de bijbel: zoek en je zult vinden (Luc 11: 9b). 

 

Als je oprecht op zoek gaat naar Jezus en zijn levenswandel bestudeert in de bijbel, dan zul je Hem steeds beter leren kennen en van Hem gaan houden, omdat je ontdekt dat Hij jou zo gigantisch liefheeft. Dan word je geestelijk opnieuw geboren omdat je dan vervuld wordt met de Geest van God. Dan zie je zelf ook dat je een ‘slaaf’ bent van je eigen (wereldse) verlangens en niet van Gods verlangens. Dan zie je dat er door die begeerten een kloof is tussen jou en God, die alleen hersteld kan worden door het verzoenende offer van Jezus. Jezus legt zijn wet (liefde) in jouw hart (doordat zijn Geest in jou komt) en je zult veranderen. Daardoor wil je ook steeds meer op Hem gaan lijken. Hij zal je werkelijk veranderen. Zie:

2 Kor 5: 17 Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'

  

WAT IS GEESTELIJK OPNIEUW GEBOREN WORDEN?

Wat betekent het precies om geestelijk opnieuw geboren te worden (er wordt ook wel gesproken over 'het oude afleggen', 'sterven aan jezelf' of 'wedergeboorte'). In de bijbel wordt deze vraag ook gesteld aan Jezus, door een zekere Nikodemus. Zie:

Joh 3: 5, 6 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.'

Er is voor verlossing méér nodig dan woorden alleen, het betekent een open, volkomen leeg hart, dat bereid is (zondige)  gewoontes op te geven, dat bereid is vol te worden van Jezus Christus. Jezus moet het belangrijkste zijn in je leven. Hij vraagt je je hele hart aan Hem te wijden. Zie:

Matt 6: 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Gal 5: 13-26 (Het Boek) Broeders, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: "Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf." Maar als u als beesten tegen elkaar tekeergaat, blijft er niets van u over. Pas daar dus voor op. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt…Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing…Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.'


Het wegdoen van je trots ("ik ben goed genoeg om het zelf te verdienen"[zie Rom 11: 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken anders is de genade geen genade meer]), het wegdoen van je begeerte, je vrees en je hebzucht horen ook bij het leegmaken van je hart. Als je dat alleen moet doen dan is dat heel moeilijk omdat we voortdurend bloot staan aan verleidingen. Maar God geeft ons een nieuw geweten door zijn Heilige Geest. Zijn Geest wil ons dagelijks leiden. God vraagt totale overgave, zonder compromissen! (zie Ezechiël 36:26, 27 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.'

Gal 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.'

 

 Rom 6: 1-14 (Het Boek) Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van! Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde! Waarom zullen we dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met Hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. Door Zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom dus als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerten. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, stel uzelf ter beschikking van God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God.'

 

LEVEN MET JEZUS

Als je je totaal overgeeft aan God, dien je Hem niet alleen met woorden maar ook met daden. Dan is je hele leven aan God toegewijd.

Door onszelf is er geen relatie mogelijk met God, de Vader, daarom kwam Jezus op aarde om het contact tussen ons en God weer te herstellen, om ons te leiden door zijn Geest, om ons eeuwig leven te geven. Zie:

Rom 6: 23b maar de genade, die God ons schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.'

Dat begint niet als je sterft, maar al daarvoor, zodra je geestelijk opnieuw geboren wordt. Lees daarover:

Joh 17: 3 Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.'

Joh 5: 24 (GNB) Ik verzeker u: wie naar mijn woorden luistert (en daarmee wordt bedoeld luistert én daar naar handelt) en gelooft in hem die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij zal niet worden geoordeeld, hij is van de dood overgegaan naar het leven.'

 

Op het moment dat Jezus Christus je leven binnen komt, begint het eeuwige leven. Het gaat door, over de grens van de dood heen. Je zult altijd samenzijn met de Heer waarvan je houdt.

 

Lees meer over hoe je Jezus persoonlijk kunt leren kennen.

unsplash