LEERLING VAN JEZUS WORDEN

 

Het volgende maakt duidelijk hoe je Christus in je leven kunt toelaten.

 Spreek een gebed uit van oprechte overgave (bidden is spreken met God!).

 God kent je hart. Het gaat er niet om wat je in je gebed precies zegt, maar ligt veel meer aan de houding van je hart.

Je zou bijvoorbeeld het volgende gebed kunnen bidden:

 

Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.

Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis stierf.

Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer.

Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft.

Wilt u regeren op de troon van mijn leven?

Verander mij zo dat ik word zoals U het graag wilt.

 

Zegt dit gebed ongeveer wat er in je leeft? Je mag het gebed nu direct al bidden. Jezus staat klaar om in je leven te komen. Hij heeft het beloofd.


Nu je gelooft in Christus: HOE NU VERDER?

 

Bekering

Bekeer je! Dat betekent 180 graden omdraaien en breken met oude zondige gewoonten, wandelen in een nieuw leven. Jezus sprak die woorden vaak uit 'Bekeert u'. Beleid elke zonde in je leven tegen de Here Jezus (liegen, stelen, oneerlijkheid, moord, kwaadsprekerij, kijken naar porno, pesten, moord, haat, illegale praktijken, roddelen etc.) en volg dit niet meer na. God is onverenigbaar met de zonde en je zult zien dat jijzelf een nieuw geweten krijgt waardoor je niet meer wil zondigen!

Mattheüs. 18:3 Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.'

 

Water doop

Laat je dopen (volledige onderdompeling! besprenkeling met een beetje water op je hoofd is niet bijbels!) Dat kan overal en door iedere Christen gebeuren, in een badkuip, een sloot, de zee; wacht er niet mee! Het is het begraven van je 'oude lichaam' en het begin van een nieuw leven. Het maakt je daadwerkelijk vrij van verslavingen en geestelijke machten. Het is niet - zoals velen zeggen - alleen een symbool. De demonen sidderen als jij je laat dopen! Wijzelf hebben demonen mensen zien verlaten tijdens de doop! (Wees niet bang, Jezus is Heer over alle machten!) Het is zeer bijbels om je direct na je bekering te laten dopen.

Handelingen 2: 38 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.'


Doop met de Heilige Geest

Nodig de Heilige Heilige Geest uit in jouw leven! (= doop met de Heilige Geest (zie Matt. 3:11, Marc. 1:8, Luc. 3:16, Joh. 1:33, Hand. 1: 5, Hand. 11:16)). De Geest zal je leiden in je leven en je overtuigen van zonden. Je krijgt niet een beetje van de Geest, maar je krijgt de Geest volledig want Hij is een persoon! Je krijgt onmiddellijk de kracht om, uit naam van Jezus, zieken te genezen, demonen uit te drijven, doden op te wekken, je mag anderen dopen! Je mag elke dag een bovennatuurlijk leven leiden!

Mattheüs 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.'

Lucas 11:10-13 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?'

Je mag de Heilige Geest zelf uitnodigen, maar je kunt ook andere Christenen voor je laten bidden door je de handen op te laten leggen. Een van de tekenen is dat je in een andere taal gaat spreken, de tongentaal. Dat gebeurt niet altijd direct. Dat is de taal van de Heilige Geest en gebeurt heel vaak als je wordt gedoopt met de Heilige Geest.

Handelingen 19:6 En toen Paulus hun de handen oplegde , kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden (zie ook Hand. 2:4).

 

Als je het bovenstaande leest klink dat ongeloofwaardig. Maar Jezus zegt het zélf, lees het volgende maar: Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze (!), want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.'

 

Leerling van Jezus (discipelschap)

Jezus draagt ons op om niet alleen in Hem te geloven maar Hem ook te gehoorzamen. Dat houdt in: doen wat Hij zegt, Hem in je dagelijks leven volgen (dus niet alleen op zondag). Zo zullen de leerlingen steeds meer op de meester (Jezus) gaan lijken.

 

Mattheüs 28: 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.'

 

Praat/bid elke dag met/tot God (Johannes 15:7).

Lees zo mogelijk iedere dag in de Bijbel (Handelingen 17:11). Tip: Begin met het Evangelie van Johannes of lees Handelingen.

Gehoorzaam God altijd (Johannes 14:21).

Wees een getuige van Christus in woord en daad (Mattheüs 4:19, Johannes 15:8).

Vertrouw God elk detail van je leven toe (1 Petrus 5:7).

Laat je in alles van je dagelijks leven leiden door de Heilige Geest!

 

Zoek veel contact met anderen die Christus als hun persoonlijke Verlosser kennen; bouw elkaar op in het geloof door geloofservaringen uit te wisselen! Een kerk kan daaraan bijdragen...maar elke kerk heeft zijn eigen visie en 'bril'. Onderzoek vooral wat de bijbel zegt en wat Christus van je vraagt te doen (door de Heilige Geest).

unsplash