Eindtijdstudie


DEEL 5 - TWEEDE FASE JEZUS' TERUGKOMST

 

CHRISTUS ALS KONING EN RECHTER

Jezus komt terug op de Olijfberg, als Koning en Rechter, om nog velen van Israël en de volkeren tot geloof te brengen en om zijn plan met Israël te voltooien.

 Als de Here Jezus is teruggekeerd op aarde begint Hij met Israël. De Israëlieten, die door de verdrukking heen gekomen zijn, die zullen ên masse tot geloof komen en de Here Jezus aannemen. Israël roept om zijn Messias, dan zullen ze Hem zien en rouw bewijzen en zeggen: “dat is degene die wij doorstoken hebben”. Wat zullen ze een spijt hebben, als ze ontdekken dat Jezus toch de lang verwachtte Messias blijkt te zijn.

 

Zach 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.'

Dan komt Israël tot bloei.

 

Daarna zal de Here Jezus gaan rechtspreken over de mensen die nooit voor of tegen Hem hebben kunnen kiezen. (De Gemeente wordt niet meer berecht, want, zo accepteert zij: dat is al gebeurd op Golgotha, toen de Here Jezus haar straf voor de zonden, plaatsvervangend gedragen heeft.).

Hand 10: 42 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden.

Ten tijde van de tweede fase gaat de Here Jezus eerst oordelen over de levenden. Dit is het eerste oordeel over de levende volkeren.

Dit is trouwens een heel ander oordeel, als wat wij vaak denken. Er wordt bij dit oordeel nl. niet gevraagd of ze het bloedoffer van Jezus hebben aangenomen. Jezus kijkt nu naar de daden. Hoe was de gezindheid van deze mensen. Hij maakt het wezen van die mensen openbaar. (Dit vindt plaats vlak vóór aanvang van het duidendjarig vrederijk.)

Matt 25: 31 t/m 41 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden… en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk,…want Ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven…Dan zullen de rechtvaardigen zeggen, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed…En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Ga weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur.'

 

De bokken worden voor eeuwig vervloekt; dit is de tweede dood, in het Grieks: Gehenna; (dit is de eigenlijke ‘hel’) hieruit is geen opstanding meer mogelijk. (Dit is dus wat anders dan het dodenrijk.) De bokken staan symbool voor de aanvallers, de stoters, de geweldenaren, die altijd zeggen:‘ikke ikke en de rest kan stikken’, en daar oorlogen voor voeren, anderen vernietigen, tot slaven maken.

De ‘troon zijner heerlijkheid’ is de koning op de troon van David.

Tegen de schapen zegt God:“beërf”: ga in, want je hebt me te eten gegeven enz. Deze  mensen behoren niet meer bij de Gemeente; ze hebben geen hemelse roeping. Ze krijgen wel eeuwig leven, want zij mogen, in een veel latere periode, de nieuwe aarde gaan bewonen. (Nu volgt een gedachte: Degenen die op deze plek in de tijd geoordeeld worden, zullen in een later stadium niet meer geoordeeld worden. Eén oordeel is genoeg.)

 

Het gaat hier over de volken die direct met Israël te maken hebben. Jezus heeft het hier ook over hen die dit aan zijn minste broeders gedaan hebben. Zijn broeders zijn de joden. De randvolken die komen later in beeld, die beërven het duizendjarig vrederijk, maar zij zijn nog niet geoordeeld, zij kiezen pas ná die duizend jaar.) Hoe het precies gaat en over welke volken het eigenlijk gaat is niet echt belangrijk. Wat belangrijk is is het volgende, dat God een rechtvaardig God is, en in Christus Jezus oordeelt. En dat er niemand verloren gaat, die niet echt weet waar het over gaat.

 

Er vindt in dit bijbelgedeelte een hele andere scheiding plaats, als ‘destijds’ bij de Gemeente. De Gemeente, dat zijn gekochten door het bloed van het Lam. En dan denken veel mensen, dat alle andere mensen verloren zijn. Maar de Here Jezus stierf voor de zonden van de hele wereld. Niemand gaat eeuwig verloren op grond van zijn zonden, je gaat alleen maar verloren op grond van de zonde, dat je tegen de Heilige Geest zondigt, wanneer je willens en wetens het offer van de Here Jezus afwijst. Hier zullen we het in een latere studie nog uitgebreid over hebben. Daarom zien we bij de niet-gelovigen een ander oordeel, als bij de gelovigen. De gelovigen krijgen ook een heel andere heerlijkheid. Degenen die niet zien en toch geloven, dat zijn de eerstelingen van Jezus. Maar we zijn nu niet meer bij de eerstelingen, we zijn nu bij de volkeren. En Jezus heeft macht gekregen om de volkeren te oordelen. Hij openbaart hun leven. Hij maakt op grond van hun werken, hun wezen openbaar.

Joh 3: 35, 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Je kunt pas ongehoorzaam zijn, als je eerst bent aangesproken. Het gaat erom, dat wanneer de Heer tegen ons spreekt, of we dan gehoorzaam zijn. Als de Heer nog nooit tegen je gesproken heeft, ben je dan een ongelovige? Nee, want je hebt er nog nooit van gehoord. Je bent pas ongelovig, als je het gehoord hebt en zegt: ‘dat hoef ik niet’. Je bent dus pas ongehoorzaam, als je de weg weet en je zegt: ‘dat wil ik niet’. Degenen die nog verdrukt werden (ten tijde van de verdrukking), om Jezus wil, die zal God, samen met de dan al opgenomen Gemeente, verkwikken.

2 Tess 1: 7, 8en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in een vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.' 

 

Het gaat uiteindelijk om Jeruzalem, want daar komt de Heer terug. Vanzelfsprekend zal de boze er van alles aan doen, om het volk Israël te vernietigen en Jeruzalem uit haar handen weg te nemen. Het is belangrijk om te bidden voor de vrede over Jeruzalem. Alle volken gaan straks strijden tegen Jeruzalem; deze tekenen zijn nu al in zicht. De haat tegen Jeruzalem neemt steeds meer toe.Uiteindelijk zal het zelfs lijken alsof het verloren zal gaan. Maar dan komt de Here Jezus terug, en dan komt ook de vrede voor Jeruzalem.

Zach. 14: 1 t/m 5 en 9  Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; …En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem…  En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.'

Omdat de Here op de Olijfberg terug verwacht wordt hebben de moslims de gouden poort (de poort waardoor Hij moet gaan) dichtgemetseld. Maar onze God wordt onderschat; de Schepper van hemel en aarde laat zich door een dichtgemetselde muur niet tegenhouden. De Here Jezus komt terug, daar op de Olijfberg en iedereen zal Hem kunnen zien. Hij wordt dé Koning, niet alleen over Israël, maar over heel de aarde. Hij zit dan op de Troon van David, vanuit Jeruzalem zal Hij regeren.

 

Matt 24: 30, 31  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.'

 

Over ‘de uitverkorenen’ wordt vaak gezegd dat dat de Gemeente is, maar dat is niet zo. Met de uitverkorenen wordt het volk Israël bedoeld. Van over de hele wereld komen zij, en dan krijgen zij ook hun erfdeel. Vervolgens staat er in vers 32 dan ook: Leert dan van de vijgenboom (daarmee wordt ook Israël bedoeld) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten… 

 

HOOFD EN LICHAAM SAMEN

De Here Jezus (het Hoofd) en zijn Gemeente (het Lichaam) zijn bij de eerste fase verenigd, ze zullen altijd samen zijn. Samen komen ze terug op aarde.

 

Obad: 21 Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de HERE.'

We lezen hier dat heilanden  terug zullen komen; dus niet alleen dé Heiland, Christus Jezus, maar heilanden: Christus en de Gemeente. Als je een wedergeboren christen bent, word je een verlosser genoemd (dit is haast onbegrijpelijk) , omdat…je dan aan de Verlosser gelijk bent, je bent een deel van zijn Lichaam. Je functioneert alleen maar door Hem, voor Hem en tot Hem; er zijn dan geen eigen werken meer. Het doel waarmee de verlossers terug komen, is om recht te spreken. 

 

Rom 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.'

2 Tim 2: 11, 12 …indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.'

Als we nu, in deze tijd, zullen volharden, dan zullen we mee regeren.

Kol 3: 4  Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.'

Dit zijn geweldige beloftes. Volkomen gelijkvormig aan de Here Jezus, komt de Gemeente terug met Hem. God komt tot zijn doel met de Gemeente.

Paulus roept op, om die heerlijkheid niet van je te laten afnemen:

Rom 8: 18  Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Met deze wetenschap kan Paulus ook, terwijl hij onschuldig in de gevangenis zit, lofliederen zingen voor God.

Alles wat deze wereld te bieden heeft, weegt niet op tegen de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor diegenen die Jezus liefhebben. Zelfs als je momenteel in het rijke westen woont, dan weegt dat daar niet tegenop. Maar ook als je wordt vervolgd, mag je worden vertroost door de wetenschap, dat dat lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die in alle eeuwigheid openbaar gaat worden.

 

BIJNA ALLE MACHTEN ONTTROONT

2 Tess 2: 8 (over de wetteloze) hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.'

(De wetteloze is de antichrist.) Eén van de dingen, die er direct mee te maken hebben dat Jezus koning en rechter is, is dat allereerst het hele godsdienstig stelstel, wat niets met Hem te maken heeft (de hoer, Babel) afgeschaft wordt. En Jezus gaat satan en al zijn trawanten, de antichrist en de valse profeet, onttronen. Alle machten en krachten, alle supermachten worden weggedaan. Want het koningschap is aan de Here Jezus. Dat houdt in dat er dan maar één Macht op de aarde is.

 

Dan 2: ‘De droom van Nebukadnezar’  gaat over het grote beeld (gouden hoofd, etc.) dat door toedoen van een steen, verbrijzeld werd; terwijl de steen een grote berg werd die de hele aarde vulde. Het hoofd is het rijk van Nebukadnezar. Er was niemand zo machtig als hij. Hij hoefde maar iets te zeggen, of het gebeurde. Daarna komt de rest van het lichaam, dat zijn alle wereldrijken die elkaar opvolgen. Het gaat nu over het einde van de wereldgeschiedenis. Het laatste wat er te zien is, zijn de tien tenen. De tien tenen komen op uit het oude Romeinse rijk. Hier komt ook de antichrist uit voort. Dit is dus het laatste rijk. Dit is een gruwelijk laatste rijk. Zonder toedoen van mensenhanden raakt een steen los. De steen trof het beeld aan de voeten van ijzer en leem, want dat is het op dat moment heersende rijk. (De overige rijken zijn geen wereldheersers meer.) Vers 35: Toen werden gelijkertijd met het ijzer en het leem ook het goud, het zilver, het koper verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorsvloer.' En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen werd tot een berg die de hele aarde vulde. De Here Jezus is de steen, op Gods tijd komt Hij en Hij vermorzeld de tien-statenbond. En niet alleen dat rijk wordt vernietigd, maar alle rijken die ervoor waren worden als stof weggevoerd. Ze bestaan niet meer. Dat betekent dat ook alle negatieve invloeden die daar van uitgingen niet meer bestaan. Maar dat steentje wordt een berg, dat wordt de rots die heel de wereld gaat vullen. Zijn koningschap gaat over alle volkeren komen. In vers 44 lezen we: Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.'

 

Dan 7: 26 (over de antichrist) dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.'

De antichrist heeft een aantal jaren macht gehad om te regeren, maar dan komt de Here Jezus terug op aarde en dan zal de antichrist vernietigd worden. En Jezus zal zelf Koning worden, en regeren tot in eeuwigheid.

In de volgende bijbeltekst wordt de val van de antichrist (het beest) en de valse profeet (de godsdienstige leider), beschreven.

Openb 19: 19 t/m  21 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.'

Het beest en de valse profeet gaan op dit punt naar de hel ('gehenna' staat er in het grieks), de eeuwige dood.

Let wel: de satan is dan nog niet vernietigd.

 

De val van Babylon. Ook wel de hoer of Babel. Dit staat voor het hele godsdienstig stelsel dat niets met Jezus te maken wil hebben.

Openb. 18: 2, 21, 23, 24Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon…En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden….want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde.'

Over deze val is zeer grote blijdschap in de hemel.

Openb 19: 1 t/m 3 Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden.'

 

BLINDDOEK AF

Het is de bedoeling dat Israël en alle volkeren van het aardrijk, gezegend gaan worden. De Here Jezus zal nog vele volkeren, tot de Vader brengen. Eerst Israël en dan de andere volkeren.


Door naar Eindtijdstudie 6

unsplash