MASSALE VERMISSINGEN

 

Als het moment heeft plaatsgevonden, dat in een flits, wereldwijd, miljoenen mannen, vrouwen en kinderen verdwenen zijn en jij/u bent achtergebleven: er is nog hoop!!!

Lees verder voor meer informatie, over het waarom, en wat er nu staat te gebeuren.


De grote verdwijningen van deze groep mensen heet ook wel de ‘opname van de gemeente (van Christus)’. Hoe gek het misschien ook klinkt, het is een onderdeel van Christus’ terugkeer op aarde.


De terugkeer van de Here Jezus Christus op aarde, gaat in twee fases, beide beschreven in de bijbel. In dit hoofdstuk gaan we ons richten op de eerste fase. De eerste fase is bedoeld voor iedereen die de Here Jezus als hun Verlosser verwachten; deze personen worden in de bijbel ook wel aangeduid als de gemeente, de bruid of het lichaam (let wel: dit zijn niet alle mensen die naar de kerk gaan!). Doordat zij een relatie met Hem hebben woont zijn Geest (de Heilige Geest) in hen. 


Na de eerste fase (minstens zeven jaar later) komt de Here Jezus terug voor de héle wereld. Dat wordt de tweede fase genoemd. Lees daarover in Eindtijdstudie 5 over de toekomstverwachting.


DE EERSTE FASE - VELE VERMISSINGEN - OPNAME VAN DE GEMEENTE

Tijdens de eerste fase, zal nog niet iedereen de Here Jezus zien, want Hij komt dan in de lucht. De Here Jezus neemt de gemeente bij zich. Plotseling zijn er vele mensen, van over de hele aarde verdwenen, de opname van de gemeente van Christus is een feit.


Dit staat geschreven in de bijbel in:

1 Tess 4: 14 t/m 17 (GNB),  [..] = NBG Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen. We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen [in een oogwenk] weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.


Dit is geschreven door de apostel Paulus, een van de eerste christenen, ongeveer in het jaar 50 na Christus. Er staat dat hij verwacht dat eerst de gestorven christenen gaan en een fractie daarna de in leven zijnde christenen. Ze ontmoeten, met elkaar, de Here Jezus in de lucht. En zij zullen vanaf dat moment, altijd met de Here zijn.


Hierover lees je ook in:

1 Kor 15: 50 t/m 54 (GNB)  Wat ik zeggen wil, broeders en zusters, is dit: een mens van vlees en bloed kan geen deel krijgen aan het koninkrijk van God, en wat vergankelijk is, zal geen deel krijgen aan wat onvergankelijk is. Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met onvergankelijkheid en dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid, dan zal dit woord uit de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden; de zege is behaald!


Dit stuk is weer geschreven door Paulus, aan een christelijke gemeenschap in Korinthe. Dit is dus geschreven aan christenen. (Wanneer hij schrijft dat allen veranderd zullen worden bij het klinken van de laatste bazuin, bedoelt hij dat alle christenen, op dat punt in de tijd, veranderd zullen worden.)

Als de christenen die al gestorven zijn én de christenen die nog leven hun onsterfelijke lichamen hebben gekregen, zal de opname van de gemeente plaats hebben gevonden. 


Wanneer hij verder schrijft gaat het over alle mensen. Hij schrijft dat dit sterfelijke wezen dat wij zijn, veranderd moet worden in een onsterfelijk lichaam, dat tot in alle eeuwigheid zal blijven bestaan.

Iedereen zal herleven, maar...ieder in zijn eigen volgorde. Lees dit in:

1 Kor 15: 22 t/m 24 Want evenals in Adam allen sterven , zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt , wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.


Iedereen die geloofde in de offerdood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus verwachtte Zijn terugkomst. Op het moment dat je de massale vermissingen ziet, maken de christenen de vervulling van Christus’ belofte mee, die Hij sprak toen Hij 2000 jaar terug als mens op aarde was. Die belofte is te lezen in:

Joh 14: 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.


Het zal niet makkelijk zijn als je ervaart dat miljoenen mensen plotseling verdwenen zijn, maar wanneer het zo is, weet dan dat bovenstaande de waarheid is. Dat Gods woord, de bijbel, waarheid is en dat daarin ook nog geschreven wordt over de tijd die nu komen gaat. Je vraagt je misschien af waarom dit is gebeurd. Sommige mensen zullen denken dat dit het oordeel van God is, maar dat komt later pas.


Om je gerust te stellen: je dierbaren, kinderen, vrienden, kennissen, zijn niet weggegrist door één of andere kwade macht of door een buitenaardse invasie. Maar God heeft zijn gemeente weggenomen, deze mensen zijn veilig bij Hem, zodat zij de periode die nu volgt niet mee hoeven te maken. Dit lees je in:

Openb 3: 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Jezus zegt dit tegen mensen die een relatie met Hem hebben.


De bijbel leert dat de ‘opname van de gemeente’ het begin is van een periode van zeven jaar van beproeving en verdrukking. In die tijd gebeuren er vreselijke dingen. Als u Christus nog niet als uw Verlosser hebt aangenomen, is uw ziel in groot gevaar. En, de verschrikkelijke rampen die gaan gebeuren in aanmerking genomen, is uw leven zélf in gevaar. Zelfs als je je tot Christus wendt, zul je misschien nog steeds als martelaar sterven. 

 

Op dit moment moet je er niet te lang bij stil blijven staan waarom je nog steeds op aarde bent. Misschien was je te zelfzuchtig, te druk met andere dingen, of misschien heb je gewoon nooit de tijd genomen om voor jezelf de boodschap van Christus te onderzoeken. 


Waar het om gaat, is dat je nu een laatste kans hebt. Mis hem niet!!!


De verdwijning van de christenen en de kinderen, de wanhoop van de mensen die rouwen zijn het bewijs, dat wat hier geschreven is, de waarheid is. Bid dat God u zal helpen. Neem het geschenk van zijn verlossing onmiddellijk aan. En weersta de leugens van de grote wereldleider (dat is de antichrist), die spoedig aan de macht zal komen. Vergeet niet: velen zal hij misleiden. Zorg dat je niet onder hen bent!!! (Over deze wereldleider kun je meer lezen in het volgende hoofdstuk.)


KEER JE TOT GOD

God wil dat je je bekeert, dat je jezelf afhankelijk van Hem opstelt zodat Hij je het eeuwige leven kan geven. Lees maar wat er staat in:

Ezech 33: 11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft


Als je Gods boodschap van verlossing aanneemt, zal Zijn Heilige Geest bij (/in) je komen en je geestelijk herboren laten worden. Je hoeft de theologische finesses niet precies te begrijpen. Je kunt een kind van God worden door tot Hem te bidden (=met Hem te praten), zoals het volgende:


“Here God, ik beken dat ik een zondaar ben. Ik heb spijt van mijn zonden. Vergeef mij alstublieft en red mij. Ik vraag dit in de naam van Jezus, die voor mij gestorven is, en die is opgestaan. Ik stel mijn vertrouwen nu in Hem. Ik geloof dat het zondeloze bloed van Jezus voldoende is om de prijs van mijn verlossing te betalen. Dank U dat U mij wilt verhoren en ontvangen. Dank U dat U mijn ziel wilt behouden.”


Je voelt nu misschien niets, maar je bent nu verlost, geestelijk herboren, een kind van God. Jezus roept ook op om je te bekeren, dus het stoppen met zondigen (180 graden om!), niet door te gaan met je oude zondige gewoonte(n).

Rom 8: 15 Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen (en dochters!). En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!"

We willen je aanmoedigen om over dit onderwerp te lezen, of om mensen te zoeken die experts zijn op dit gebied, en die om de één of andere reden Christus toch niet ontvangen hebben en dus zijn achtergelaten. Bestudeer deze dingen, zodat je weet wat er staat te gebeuren, en je je kunt voorbereiden.


Verder naar: Wat volgt (1)

unsplash