Bijbelstudie

Geen zichtbare frames? Klik hier voor de index.htm

Als wij Jezus Christus als onze Verlosser en Heer aanvaarden zullen wij God leren kennen en Zijn liefde ervaren.

Wij moeten Christus aanvaarden:
Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

Wij nemen Christus aan door geloofsvertrouwen
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8,9).

Door de aanvaarding van Christus ervaren wij een geestelijke vernieuwing.
Wij worden opnieuw geboren volgens Johannes 3:1-8.

Wij aanvaarden Christus door Hem persoonlijk uit te nodigen in ons leven te komen.
Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij Hem binnenkomen” (Openbaring 3:20).

Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij wil dat wij zullen zijn.. Het is niet genoeg dat wij verstandelijk erkennen dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Het gaat er ook niet om dat wij een emotionele ervaring beleven. Wij laten Jezus in ons leven toe door Hem ons vertrouwen te geven.

De twee volgende cirkels stellen twee manieren van leven voor:

Welke cirkel stelt uw leven voor?
Welke van deze beide manieren van leven zou uw voorkeur hebben?

[top]

Het volgende maakt duidelijk hoe u Christus in uw leven kunt toelaten.

U kunt Christus in uw leven toelaten door een gebed van oprechte overgave (Bidden is spreken met God!)

God kent uw hart. Het gaat er niet om wat u in uw gebed precies zegt, maar ligt veel meer aan de houding van uw hart.
U zou bijvoorbeeld het volgende gebed kunnen bidden:

Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.
Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis stierf.
Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer.
Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft.
Wilt u regeren op de troon van mijn leven?
Verander mij zo dat ik word zoals U het graag wilt.

Zegt dit gebed ongeveer wat er in u leeft? U mag het gebed nu direct al bidden. Jezus staat klaar om in uw leven te komen. Hij heeft het beloofd.

[top]

U kunt er zeker van zijn dat Christus in uw leven is gekomen!

Hebt u Christus gevraagd in uw leven te komen? Als wij Openbaring 3:20 lezen wat is dan Zijn belofte? Hij beloofde in uw leven te komen. Zou Hij u misleiden? Op grond van de betrouwbaarheid van Zijn Woord kunt u zeker zijn dat God uw gebed heeft beantwoord.

De Bijbel belooft eeuwig leven aan allen die Christus aanvaarden:
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik U geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:11-13).

Dank God vaak dat Christus in uw leven is gekomen en dat Hij u nooit meer zal verlaten. (Hebreeën 13:5). U kunt er zeker van zijn dat Christus nu in u woont en dat u eeuwig leven hebt vanaf het moment dat u Hem uitnodigde in uw leven te komen. Op grond van Zijn belofte staat dat vast!

Belangrijk om niet te vergeten…Ga niet af op uw gevoel! Wij moeten het niet hebben van ons gevoel maar van Gods beloften. Een christen leeft uit geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God Zelf en van Zijn Woord.
De treinillustratie laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn Woord), geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord) en ons gevoel (volgend op geloof en gehoorzaamheid). Lees ook Johannes 14:21.

Het treintje rijdt met of zonder de gevoelswagon. Maar het is zinloos te proberen het treintje door de gevoelswagon te laten trekken. Zo moeten wij als christen niet afgaan op ons gevoel of emoties, maar ons vertrouwen stellen in de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn Woord.

[top]

Nu u Christus hebt aanvaard

Door aanvaarding van Christus gebeurden er verschillende dingen in uw leven:

Christus kwam in uw leven (Openbaring 3:20, Colossenzen 1:27)
Uw zonden werden vergeven (Colossenzen 1:14)
U werd een kind van God (Johannes 1:12)

U ontving eeuwig leven (Johannes 5:24)
Het grote avontuur waarvoor God u geschapen heeft, is voor u begonnen (Johannes 10:10)

Wilt u God niet danken voor alles wat Hij voor u heeft gedaan? Door Hem te danken laat u Hem merken dat u Hem vertrouwt.

En hoe verder?
Onderstaand geven wij u suggesties voor uw geestelijke groei. Die groei is het resultaat van ons vertrouwen in Jezus Christus. Leer Hem te vertrouwen voor de kleinste details van uw leven.

Bid elke dag tot God (Johannes 15:7).
Lees iedere dag in de Bijbel (Handelingen 17:11). Tip: Begin met het Evangelie van Johannes.
Gehoorzaam God altijd (Johannes 14:21).
Wees een getuige van Christus in woord en daad (Mattheüs 4:19, Johannes 15:8).
Vertrouw God elk detail van uw leven toe (1 Petrus 5:7).

Laat u in alles van uw dagelijks leven leiden door de Heilige Geest, om in Zijn kracht elke dag voor mensen om u heen een leesbare brief van Jezus te zijn (Galaten 5:16-17, Handelingen 1:8).

Het belang van een goede kerk:
Gods Woord zegt ons dat wij “onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen” (Hebreeën 10:25). Houtblokken branden alleen maar goed als ze bij elkaar liggen. Wordt een blok apart gelegd, dan dooft het vuur. Zo is het ook in de relatie met andere christenen. Wij hebben elkaar nodig. Zoek contact met anderen die Christus als hun persoonlijke Verlosser kennen.

 [Terug Bijbelstudies]  [top]

 
Deze pagina is (pm: met toestemming) overgenomen van www.eersteliefde.org. Voor gebruik van deze pagina zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright
Oorspronkelijke uitgave: First Love: Restoring Your Passion for God.
First published by NewLife Publications, a ministry of Campus Crusade for Christ.
© 2002 NewLife Publications. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without permission in writing from the publisher.
© Nederlandse vertaling en bewerking Stichting Agapè Doorn, 2003
Bijbelteksten: bijbelvertaling 1951 van het NBG.

Voor gebruik in gespreksgroepen mag dit hoofdstuk gekopieerd worden.
Het copiëren van inhoud en/of vormgeving van deze pagina voor ander gebruik is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan.